Download http://bigtheme.net/joomla Free Templates Joomla! 3

HÁN TỰ : CHỮ KHOAN 款

âm Hán Việt KHOAN- Số nét: 12 – Bộ: KHIẾM 欠
âm ON カン
âm KUN まさ

 

Từ hán Âm hán việt Nghĩa
落款 LẠC KHOAN sự ký và đóng dấu; chữ ký
定款 ĐỊNH KHOAN điều lệ
約款修整 ƯỚC KHOAN TU CHỈNH sửa đổi điều khoản
約款 ƯỚC KHOAN điều khoản
借款する TÁ KHOAN vay nợ
借款 TÁ KHOAN khoản vay
氷約款(用船契約) BĂNG ƯỚC KHOAN DỤNG THUYỀN KHẾ,KHIẾT ƯỚC điều khoản đóng băng (hợp đồng thuê tàu)
損害約款(保険) TỔN HẠI ƯỚC KHOAN BẢO HIỂM điều khoản tổn thất (bảo hiểm)
長期借款 TRƯỜNG,TRƯỢNG KỲ TÁ KHOAN khoản vay trong thời gian dài
成分約款 THÀNH PHÂN ƯỚC KHOAN điều khoản viết
罰金約款 PHẠT KIM ƯỚC KHOAN điều khoản phạt
委付約款 ỦY PHÓ ƯỚC KHOAN điều khoản từ bỏ
生物約款 SINH VẬT ƯỚC KHOAN điều khoản động vật sống
独占約款 ĐỘC CHIẾM,CHIÊM ƯỚC KHOAN điều khoản độc quyền (hợp đồng đại lý)
最高約款 TỐI CAO ƯỚC KHOAN điều khoản tối cao (vận đơn)
一手約款 NHẤT THỦ ƯỚC KHOAN điều khoản độc quyền (hợp đồng đại lý)
放棄約款 PHÓNG KHI ƯỚC KHOAN điều khoản từ bỏ
定期船約款 ĐỊNH KỲ THUYỀN ƯỚC KHOAN điều khoản tàu chợ
倉庫間約款(保険) THƯƠNG KHỐ GIAN ƯỚC KHOAN BẢO HIỂM điều khoản từ kho đến kho (bảo hiểm)
最恵国約款 TỐI HUỆ QUỐC ƯỚC KHOAN điều khoản nước ưu đãi nhất
請求なし約款 THỈNH CẦU ƯỚC KHOAN điều khoản miễn truy đòi
積み替え約款 TÍCH THẾ ƯỚC KHOAN điều khoản chuyển tải
値上がり約款 TRỊ THƯỢNG ƯỚC KHOAN điều khoản giảm giá
保険評価額約款 BẢO HIỂM BÌNH GIÁ NGẠCH ƯỚC KHOAN điều khoản giá trị thỏa thuận
積荷損否不問約款 TÍCH HÀ TỔN PHỦ BẤT VẤN ƯỚC KHOAN điều khoản mất hoặc không mất (thuê tàu, bảo hiểm)
双方過失衝突約款 SONG PHƯƠNG QUÁ THẤT XUNG ĐỘT ƯỚC KHOAN điều khoản va nhau đều có lỗi
捕獲拿捕不担保約款(保険) BỘ,BỔ HOẠCH NÃ BỘ,BỔ BẤT ĐẢM BẢO ƯỚC KHOAN BẢO HIỂM điều khoản miễn bồi thường bắt giữ (bảo hiểm)
戦争による契約取り消約款(用船) CHIẾN TRANH KHẾ,KHIẾT ƯỚC THỦ TIÊU ƯỚC KHOAN DỤNG THUYỀN điều khoản hợp đồng do chiến tranh (thuê tàu)
同盟罷業一揆暴動不担保約款(保険) ĐỒNG MINH BÃI NGHIỆP NHẤT QUỸ BẠO,BỘC ĐỘNG BẤT ĐẢM BẢO ƯỚC KHOAN BẢO HIỂM

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *